skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tool Integration Beyond Wasserman

Asplund, Fredrik ; Biehl, Matthias ; El-Khoury, Jad ; Törngren, Martin

Advanced Information Systems Engineering Workshops, pp.270-281

Series ISSN: 1865-1348 ; ISSN: 1865-1348 ; ISSN: 1865-1348 ; DOI: 10.1007/978-3-642-22056-2

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...