skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Human-Computer Interaction. Human-Centred Design Approaches, Methods, Tools, and Environments: 15th International Conference, HCI International 2013, Las Vegas, NV, USA, July 21-26, 2013, Proceedings, Part I

Kurosu, Masaaki

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-39231-3 ; E-ISBN: 978-3-642-39232-0 ; DOI: 10.1007/978-3-642-39232-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...