skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

RoboCup 2008: Robot Soccer World Cup XII

Iocchi, Luca ; Matsubara, Hitoshi ; Weitzenfeld, Alfredo ; Zhou, Changjiu

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-02920-2 ; E-ISBN: 978-3-642-02921-9 ; DOI: 10.1007/978-3-642-02921-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...