skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Systems Modeling and Simulation: Theory and Applications: Third Asian Simulation Conference, AsianSim 2004, Jeju Island, Korea, October 4-6, 2004, Revised Selected Papers

Baik, Doo-Kwon

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-24477-6 ; E-ISBN: 978-3-540-30585-9 ; DOI: 10.1007/b105611

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...