skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Granular Computing: At the Junction of Rough Sets and Fuzzy Sets

Bello, Rafael ;Falcón, Rafael ;Pedrycz, Witold ;Kacprzyk, Janusz;; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Bello, Rafael (Editor) ; Falcón, Rafael (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor) ; Kacprzyk, Janusz (Editor)

Studies in Fuzziness and Soft Computing

ISBN: 9783540769729 ; ISBN: 3540769722 ; E-ISBN: 9783540769736 ; E-ISBN: 3540769730 ; DOI: 10.1007/978-3-540-76973-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...