skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Agent-Based Development for Business Processes

Dam, Hoa Khanh ; Ghose, Aditya; Desai, Nirmit (Editor) ; Liu, Alan (Editor) ; Winikoff, Michael (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Principles and Practice of Multi-Agent Systems: 13th International Conference, PRIMA 2010, Kolkata, India, November 12-15, 2010, Revised Selected Papers, pp.387-393

ISBN: 9783642259197 ; ISBN: 3642259197 ; E-ISBN: 9783642259203 ; E-ISBN: 3642259200 ; DOI: 10.1007/978-3-642-25920-3_27

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...