skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Internet and Distributed Computing Systems: 8th International Conference, IDCS 2015, Windsor, UK, September 2-4, 2015. Proceedings

Di Fatta, Giuseppe ;Fortino, Giancarlo ;Li, Wenfeng ;Pathan, Mukaddim ;Stahl, Frédéric ;Guerrieri, Antonio;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Di Fatta, Giuseppe (Editor) ; Fortino, Giancarlo (Editor) ; Li, Wenfeng (Editor) ; Pathan, Mukaddim (Editor) ; Stahl, Frederic (Editor) ; Guerrieri, Antonio (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783319232362 ; ISBN: 3319232363 ; E-ISBN: 9783319232379 ; E-ISBN: 3319232371 ; DOI: 10.1007/978-3-319-23237-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...