skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Brain-Computer Interfaces: Current Trends and Applications

Hassanien, Aboul Ella ;Azar, Ahmad Taher;; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Jain, Lakhmi C (Editor) ; Hassanien, Aboul Ella (Editor) ; Azar, Ahmad Taher (Editor)

Intelligent Systems Reference Library

ISBN: 9783319109770 ; ISBN: 3319109774 ; E-ISBN: 9783319109787 ; E-ISBN: 3319109782 ; DOI: 10.1007/978-3-319-10978-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...