skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Digital Legacy and Interaction: Post-Mortem Issues

Maciel, Cristiano ;Pereira, Vinícius Carvalho;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Maciel, Cristiano (Editor) ; Pereira, Vinícius Carvalho (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319016306 ; ISBN: 331901630X ; E-ISBN: 9783319016313 ; E-ISBN: 3319016318 ; DOI: 10.1007/978-3-319-01631-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...