skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Computer Aided Analysis and Optimization of Mechanical System Dynamics

Haug, Edward J; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

NATO ASI Series, Series F: Computer and Systems Sciences ;

ISBN: 9783642524653 ; ISBN: 3642524656 ; DOI: 10.1007/978-3-642-52465-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...