skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Virtual Reality ’94: Anwendungen & Trends

Warnecke, H.-J ; Bullinger, H.-J; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

IPA IAO FhG Forschung und Praxis ;

ISBN: 9783662107959 ; ISBN: 3662107953 ; DOI: 10.1007/978-3-662-10795-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...