skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ODAC: An Agent-Oriented Methodology Based on ODP

Gervais, Marie-Pierre

Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, 2003, Vol.7(3), pp.199-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1387-2532 ; E-ISSN: 1573-7454 ; DOI: 10.1023/A:1024797300606

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...