skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Product life cycle management approach for integration of engineering design and life cycle engineering

Mcmahon, Chris ; Liu, Ying ; Mcadams, Daniel ; Penciuc, Diana ; Le Duigou, Julien ; Daaboul, Joanna ; Vallet, Flore ; Eynard, Benoît

Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing, 2016, Vol.30(4), pp.379-389 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0890-0604 ; E-ISSN: 1469-1760 ; DOI: 10.1017/S0890060416000366

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...