skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Performance characterization of CSMA/CA adapted multi-user MIMO aware MAC in WLANs

Thapa, Anup ; Pudasaini, Subodh ; Shin, Seokjoo

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2011, Vol.2011(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-1499 ; DOI: 10.1186/1687-1499-2011-141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...