skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A novel TOF-PET MRI detector for diagnosis and follow up of the prostate cancer

Garibaldi, F. ; Beging, S. ; Canese, R. ; Carpinelli, G. ; Clinthorne, N. ; Colilli, S. ; Cosentino, L. ; Finocchiaro, P. ; Giuliani, F. ; Gricia, M. ; Lucentini, M. ; Majewski, S. ; Monno, E. ; Musico, P. ; Santavenere, F. ; Tödter, J. ; Wegener, H. ; Ziemons, K.

The European Physical Journal Plus, 2017, Vol.132(9), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2190-5444 ; DOI: 10.1140/epjp/i2017-11662-x

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...