skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

One-Pot Microwave-Assisted Synthesis of Graphene/Layered Double Hydroxide (LDH) Nanohybrids

Lonkar, Sunil ; Raquez, Jean-Marie ; Dubois, Philippe

Nano-Micro Letters, 2015, Vol.7(4), pp.332-340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2311-6706 ; E-ISSN: 2150-5551 ; DOI: 10.1007/s40820-015-0047-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...