skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

From European to Eurasian energy security: Russia needs and energy Perestroika

Baev, Pavel K

Journal of Eurasian Studies, July 2012, Vol.3(2), pp.177-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1879-3665 ; E-ISSN: 1879-3673 ; DOI: 10.1016/j.euras.2012.03.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...