skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Recovery of bismuth and antimony metals from pressure-leaching slag

Zhang, Bao ; Li, Qian ; Shen, Wenqian ; Min, Xiaobo

Rare Metals, 2012, Vol.31(1), pp.102-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0521 ; E-ISSN: 1867-7185 ; DOI: 10.1007/s12598-012-0471-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...