skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High expression of long non-coding RNA ATB indicates a poor prognosis and regulates cell proliferation and metastasis in non-small cell lung cancer

Ke, L. ; Xu, S.-B. ; Wang, J. ; Jiang, X.-L. ; Xu, M.-Q.

Clinical and Translational Oncology, 2017, Vol.19(5), pp.599-605 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1699-048X ; E-ISSN: 1699-3055 ; DOI: 10.1007/s12094-016-1572-3

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...