skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Energy-efficiency resource allocation of very large multi-user MIMO systems

Hu, Ying ; Ji, Baofeng ; Huang, Yongming ; Yu, Fei ; Yang, Luxi

Wireless Networks, 2014, Vol.20(6), pp.1421-1430 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1022-0038 ; E-ISSN: 1572-8196 ; DOI: 10.1007/s11276-013-0674-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...