skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Polyol-thermal synthesis of silver nanowires for Hg 2+ sensing detection

Jiang, X. ; Xiong, S. ; Chen, C. ; Chen, W. ; Yu, A.

Journal of Nanoparticle Research, 2011, Vol.13(10), pp.5087-5101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-0764 ; E-ISSN: 1572-896X ; DOI: 10.1007/s11051-011-0489-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...