skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Blended Learning: Strengths, Challenges, and Lessons Learned in an Interprofessional Training Program

Lotrecchiano, G. ; McDonald, P. ; Lyons, L. ; Long, T. ; Zajicek-Farber, M.

Maternal and Child Health Journal, 2013, Vol.17(9), pp.1725-1734 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1092-7875 ; E-ISSN: 1573-6628 ; DOI: 10.1007/s10995-012-1175-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...