skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Research translation strategies to improve the readability of workplace health promotion resources

Wallace, Alison ; Joss, Nerida

Evidence & Policy: A Journal of Research, November 2016, Vol.12(4), pp.593-603 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-2648

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...