skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Constructing nanostructured silicates on diatomite for Pb(II) and Cd(II) removal

Sun, Lingmin ; Wang, Jinshu ; Wu, Junshu ; Wang, Tianning ; Du, Yucheng ; Li, Yongli ; Li, Hongyi

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(9), pp.6882-6894 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03388-w

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...