skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multi-functional application of oil-infused slippery Al surface: from anti-icing to corrosion resistance

Sun, Jing ; Wang, Cong ; Song, Jinlong ; Huang, Liu ; Sun, Yankui ; Liu, Ziai ; Zhao, Changlin ; Li, Yuxiang

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(23), pp.16099-16109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2760-z

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...