skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A thermodynamic study of corrosion behaviors for CoCrFeNi-based high-entropy alloys

Zhang, Boliang ; Zhang, Yi ; Guo, S.

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(20), pp.14729-14738 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2652-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    A thermodynamic study of corrosion behaviors for CoCrFeNi-based high-entropy alloys
  • Tác giả: Zhang, Boliang ; Zhang, Yi ; Guo, S.
  • Là 1 phần của: Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(20), pp.14729-14738
  • Mô tả: To better understand the corrosion behaviors of CoCrFeNi-based high-entropy alloys (HEAs), the CALculation of PHAse Diagrams (CALPHAD) method was used to simulate the Pourbaix diagrams for CoCrFeNi, CoCrFeNiCu and CoCrFeNiAl HEAs. Although the CALPHAD simulations were performed under equilibrium conditions, assisted by published experimental results on CoCrFeNi, CoCrFeNiCu and CoCrFeNiAl 0.5 HEAs, the CALPHAD simulations provide insights into the corrosion behaviors, such as the oxidation layer pitting and forming potential, of the CoCrFeNi-based HEAs.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2652-2

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...