skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Temperature dependent compressive yield strength model for short fiber reinforced magnesium alloy matrix composites

Shao, Jiaxing ; Li, Weiguo ; Wang, Ruzhuan ; Tao, Yong ; Kou, Haibo ; Deng, Yong ; Zhang, Xianhe ; Li, Ying ; Wang, Xiaorong

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(8), pp.6065-6079 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1980-y

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...