skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The northern Baltic Sea phytoplankton communities in 1903–1911 and 1993–2005: a comparison of historical and modern species data

Hällfors, Heidi ; Backer, Hermanni ; Leppänen, Juha-Markku ; Hällfors, Seija ; Hällfors, Guy ; Kuosa, Harri

Hydrobiologia, 2013, Vol.707(1), pp.109-133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-8158 ; E-ISSN: 1573-5117 ; DOI: 10.1007/s10750-012-1414-4

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...