skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

International Cooperation on Climate-friendly Technologies

Golombek, Rolf ; Hoel, Michael

Environmental and Resource Economics, 2011, Vol.49(4), pp.473-490 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-6460 ; E-ISSN: 1573-1502 ; DOI: 10.1007/s10640-010-9442-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...