skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Untersuchung des geothermischen Potenzials in der Umgebung der gefluteten Sierra Almagrera Mine (Almeria, SE Spanien) ; 充水矿井Sierra Almagrera (Almeria, SE Spain)的地热潜力评价 ; Evaluación del potencial geotermal en los alrededores de las Minas inundadas de Sierra Almagrera (Almería, SE España)
Evaluation of Geothermal Potential in the Vicinity of the Flooded Sierra Almagrera Mines (Almeria, SE Spain)

Navarro, Andrés ; Carulla, Narcís

Mine Water and the Environment, 2018, Vol.37(1), pp.137-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-017-0478-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...