skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Die oxidative Fällung von Thallium bei alkalischen pH-Werten zur Behandlung von bergbaubeeinflusstem Wasser ; La precipitación oxidative de talio a pH alcalina para el tratamiento de agua impactada por la minería ; 碱性pH值条件下铊氧化沉淀法处理采矿影响废水
The Oxidative Precipitation of Thallium at Alkaline pH for Treatment of Mining Influenced Water

Davies, Morgan ; Figueroa, Linda ; Wildeman, Thomas ; Bucknam, Charles

Mine Water and the Environment, 2016, Vol.35(1), pp.77-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-015-0349-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...