skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cycle microbiologique de l’azote à l’interface eau salée - eau douce ; Ciclo del nitrógeno microbiano en la interfase agua dulce - agua salada ; 咸水-淡水界面处微生物作用下的N循环 ; Reciclagem microbiana do azoto na interface água salgada-água doce
Microbial nitrogen cycling at the saltwater–freshwater interface

Santoro, Alyson

Hydrogeology Journal, 2010, Vol.18(1), pp.187-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1431-2174 ; E-ISSN: 1435-0157 ; DOI: 10.1007/s10040-009-0526-z

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...