skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fuzzy logic and the Internet (FLINT): Internet, World Wide Web, and search engines

Nikravesh, M. ; Loia, V. ; Azvine, B.

Soft Computing, 2002, Vol.6(5), pp.287-299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1432-7643 ; DOI: 10.1007/s00500-002-0182-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...