skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The influence of matrix habitat on Aphthona flea beetle immigration to leafy spurge patches

Jonsen, Ian D. ; Bourchier, Robert S. ; Roland, Jens

Oecologia, 2001, Vol.127(2), pp.287-294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-8549 ; E-ISSN: 1432-1939 ; DOI: 10.1007/s004420000589

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...