skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A simple tool to evaluate common disorders: validation of a “proctological symptom scale”

Kraemer, Matthias ; Kara, David ; Rzepisko, Michael ; Sayfan, Joel

International Journal of Colorectal Disease, 2015, Vol.30(5), pp.679-682 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0179-1958 ; E-ISSN: 1432-1262 ; DOI: 10.1007/s00384-015-2160-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...