skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

X-ray absorption spectroscopy of geo 2 glass to 64 gpa

Hong, Xinguo ; Newville, Matthew ; Duffy, Thomas S ; Sutton, Stephen R ; Rivers, Mark L

Journal of Physics: Condensed Matter, 2014, Vol.26(3), p.035104 (9pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-8984 ; E-ISSN: 1361-648X ; DOI: 10.1088/0953-8984/26/3/035104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...