skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Six-year longitudinal study of pathways leading to explosive anger involving the traumas of recurrent conflict and the cumulative sense of injustice in Timor-Leste

Silove, Derrick ; Mohsin, Mohammed ; Tay, Alvin ; Steel, Zachary ; Tam, Natalino ; Savio, Elisa ; Costa, Zelia ; Rees, Susan

Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2017, Vol.52(10), pp.1281-1294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0933-7954 ; E-ISSN: 1433-9285 ; DOI: 10.1007/s00127-017-1428-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...