skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Differenzialdiagnose des Analekzems
Differential diagnosis of anal eczema

Dietrich, A. ; Ruzicka, T. ; Hermans, C.

coloproctology, 2016, Vol.38(2), pp.106-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0174-2442 ; E-ISSN: 1615-6730 ; DOI: 10.1007/s00053-015-0044-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...