skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluation of antileishmanial activities of triglycerides isolated from roots of Moringa stenopetala

Bekele, Banchiwossen ; Adane, Legesse ; Tariku, Yinebeb ; Hailu, Asrat

Medicinal Chemistry Research, 2013, Vol.22(10), pp.4592-4599 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1054-2523 ; E-ISSN: 1554-8120 ; DOI: 10.1007/s00044-013-0467-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...