skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Die Herkunft von Metallen bei metamorphen erzlagerstättenbildenden Prozessen in den Apuanischen Alpen (NW Toskana, Italien): Eigebnisse von Pb-Isotopendaten
Source of metals in metamorphic ore-forming processes in the Apuane Alps (NW Tuscany, Italy): Constraints by Pb-isotope data

Lattanzi, P. ; Hansmann, W. ; Koeppel, V. ; Costagliola, P.

Mineralogy and Petrology, 1992, Vol.45(3), pp.217-229 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-0708 ; E-ISSN: 1438-1168 ; DOI: 10.1007/BF01163113

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...