skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kinetics of thermal devitrification (crystallization) of Fe x Cr y B z glassy alloys

Šušić, Milenko ; Pan, Sergei ; Maričić, Aleksa

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(2), pp.1369-1372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00585452

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Kinetics of thermal devitrification (crystallization) of Fe x Cr y B z glassy alloys
  • Tác giả: Šušić, Milenko ; Pan, Sergei ; Maričić, Aleksa
  • Chủ đề: Specialty Metals Industry
  • Là 1 phần của: Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(2), pp.1369-1372
  • Mô tả: Devitrification process of four glassy Fe x Cr y B z alloys of different composition was investigated by both methods, differential-scanning-calorimetry and X-ray diffraction. It is shown that the crystallization process proceeds via one or two stages depending on the alloy composition. Kinetic parameters for the crystallization process (activation energy, rate constant, frequency factor) as well as the crystallization enthalpy are determined for all four alloys that are used. It is shown that exothermal maxima on DSC thermograms correspond to the crystallization process when polycrystalline Fe 2 B and FeB phases are formed.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00585452

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...