skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Vision as a user interface

Koenderink, Jan

Proceedings of SPIE, 10 March 2011, Vol.7865(1), pp.786504-7865013

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.881671

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...