skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Virtual reality in construction industry: a requirement compatibility analysis approach

Ye, Jilin ; Shulgin, Boris V ; Raja, Vinesh H

27 January 2006, Vol.6055, pp.60551S-60551S-8

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819460950 ; ISBN: 0819460958 ; DOI: 10.1117/12.654838

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...