skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

3D workflow for HDR image capture of projection systems and objects for CAVE virtual environments authoring with wireless touch-sensitive devices

Prusten, Mark J ; Mcintyre, Michelle ; Landis, Marvin

27 January 2006, Vol.6055, pp.60551Q-60551Q-15

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819460950 ; ISBN: 0819460958 ; DOI: 10.1117/12.643659

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...