skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Virtual reality and the unfolding of higher dimensions

Aguilera, Julieta C

27 January 2006, Vol.6055, pp.60551V-60551V-8

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819460950 ; ISBN: 0819460958 ; DOI: 10.1117/12.643651

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...