skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Accessibility aspects in UIDLs.(Editorial)

Faure, David ; Fogarassy - Neszly, Paul ; Pribeanu, Costin ; Vanderdonckt, Jean

Universal Access in the Information Society, Nov, 2013, Vol.12(4), p.337(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1615-5289

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...