skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Co-intensification of gold leaching with heavy metals and hydrogen peroxide

Yang, Yong-Bin ; LI, Qian ; Jiang, Tao ; Guo, Yu-Feng ; LI, Guang-Hui ; Xu, Bin

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(5), pp.903-909 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(09)60234-X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...