skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of vermicomposting on concentration and speciation of heavy metals in sewage sludge with additive materials

He, Xin ; Zhang, Yaxin ; Shen, Maocai ; Zeng, Guangming ; Zhou, Mucen ; Li, Meirong

Bioresource Technology, October 2016, Vol.218, pp.867-873 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.07.045

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...