skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

9004 ORAL BRCA1 and Astrocyte Elevated Gene-1 (AEG-1) Expression and Outcome of Erlotinib-Treated Non-Small-Cell Lung Cancer (NSCLC) Patients (p) Harboring Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) Mutations

Taron, M. ; Benlloch, S.B. ; Sanchez, J.J.S. ; Rosell, R.R. ; Costa, C.C. ; Queralt, C.Q. ; Mayo, C.M. ; de Aguirre, I.A. ; Moran, T.M. ; Massuti, B.M.

European Journal of Cancer, 9/2011, Vol.47, S1, p.S593 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598049 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0959-8049(11)72316-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...