skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Improving modularity of interactive software with the MDPC Architecture

Conversy, Stéphane ; Barboni, Eric ; Navarre, David ; Palanque, Philippe; Porte, Laurence (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 22 March 2007, Vol.4940 2008 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0302-9743 ; DOI: 10.1007/978-3-540-92698-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...